top of page
Gizlilik Sözleşmesi

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. Şirket internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle iş bu gizlilik politikası kişilerin hangi bilgilerinin hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve şirketimiz tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur.

I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı ve Gizlilik Politikası

Https://www.emekajans.com sitesindeki her türlü veri EMEK AJANS’ın mülkiyetindedir. Site’deki hiçbir bilgi ve veri değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, iletilemez, dağıtılamaz, başka bir dile çevrilemez ve başka bir bilgisayara yüklenemez. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirketimiz kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir.

II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi 

Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve yönetmeliğimizi -kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. 

EMEK AJANS, kullanıcı tarafından Site’ye girilen bilgileri yetkisiz erişim, hatalı kullanım ve/veya değişime karşı korumak amacıyla mevcut imkânlar dâhilinde tedbirler almıştır. Ancak internetin yapısı gereği hiçbir sistem tamamen güvenli değildir ve bu nedenle bilgiler herhangi bir zamanda yetkili olmayan kişilerce alınıp kullanılabilir. Kullanıcı böyle bir durumda EMEK AJANS’ın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan ve taahhüt etmektedir.

III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar ve Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Şirketimiz  topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: EMEK AJANS Hizmetleri Limited Şirketi, bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Şirketimiz, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez.

 

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: şirketimiz sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.                                                                                               

 

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: şirketimiz, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da  şirketimiz tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel verileri işlenen kişiler,  tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;                                     

                                                                                   

a)Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,                                                                           

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,                                                       

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme haklarına sahiptir.                                                                                                           

g)6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi    

Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre şirketimize ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır, yine aynı amaçla sınırlı olmak üzere müşterinin tercih ettiği hizmetin türüne göre ilgili yurt içi veya yurt dışında mukim aynı iş kolunda faaliyet yürüten karşılıklı çalıştığımız firmalara ve çözüm ortaklarına aktarılır ve sistemde özenle tutulur.

Kişisel verilerin silinmesi          

                                                                                                

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. 

Doğruluk ve veri güncelliği         

                                                                                

EMEK AJANS HİZMETLERİ LİMİTED ŞİKETİ bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. EMEK AJANS HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, müşteriler ya da şirket ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi şirketimiz tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller.

Gizlilik ve veri güvenliği          

                                                                     

Kişisel veriler gizlidir ve şirketimiz de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Şirket tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Resmi makamların talebi ve/veya kullanıcının Site’nin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini etkileyecek herhangi bir müdahale, elektronik saldırı yaptığının tespit edilmesi üzerine EMEK AJANS kullanıcının bilgilerini araştırma ve mevzuat gereği yasal mercilere bildirme hakkını haizdir.

 

IV. Veri işleme amaçları          

                                                                                         

Şirketimiz kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. 

Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi                                                    

Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. 

Reklam amaçlı veri işleme         

                                                                                           

E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına EMEK AJANS riayet etmektedir. Elektronik ileti gönderilebilmesi için kişisel veriler hizmet sağlayıcılara ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmelik gereği İleti Yönetim Sistemi A.Ş.' ye aktarılmaktadır. 

Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri 

Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır. 

Şirketin veri işlemesi        

                                                                                                           

Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.                                    

                                                                                             

Özel nitelikli verilerin işlenmesi    

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. ETS ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. EMEK AJANS HİZMETLERİ LDT.ŞTİ. hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir. 

Üyelik işlemleri yolu ile elde edilen veriler     

Şirketimize üye olmanız halinde üyelikte vermiş olduğunuz kişisel veriler sistemlerimizde işlenir. Şayet bizim sistemimize Facebook, Google ya da başka sosyal medya araçları ile üye olursanız; adınız, soyadınız, profil resminiz ve e-mail adresiniz gibi ilgili sosyal medya aracının partnerlerine sağladığı bilgilerinize erişilmekte ve şirketimiz sistemlerine aktarılmaktadır.

Çerez Politikası                                                                                                                       

Birçok web sitesinde olduğu gibi web sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır. EMEK AJANS Çerez Politikası web sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Çerez kullanımını onaylamıyorsanız web sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi bu Politika’da gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde web sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

VI. Çalışanlarımıza ait veriler

İş ilişkisi için verilerin işlenmesi 

Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak EMEK AJANS Hizmetleri Limited Şirketi, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder. 

 

Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme 

EMEK AJANS Hizmetleri Limited Şirketi, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır. 

 

Çalışanların Yararına İşlemeler 

EMEK AJANS Hizmetleri Limited Şirketi, özel sağlık sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de EMEK AJANS Hizmetleri Limited Şirketi, çalışanlara ait verileri işleyebilir.

 

Özel nitelikli verilerin işlenmesi 

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. EMEK AJANS şirketi ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayını alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir. Çalışanlarımızın sigorta ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kendilerinden alınmış olan nitelikli veriler sadece amaca özgülenerek kullanılır. 

 

Otomatik sistemlerle işlenen veriler 

Çalışanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen veriler, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir. 

 

Telekomünikasyon ve internet 

Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiç birini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir. 

 

VII. Kişisel verilerin yurt içi ve dışına aktarılması 

Kişisel veriler, EMEK AJANS Hizmetleri şirketi tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile paylaşabilir. 

EMEK AJANS Hizmetleri Limited Şirketi kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir; 

» İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak EMEK AJANS şirketinin iş ortaklarına,

» Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak EMEK AJANS şirketi’nin tedarikçilerine, 

» Şirketimizin iştiraklerinde katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak EMEK AJANS Hizmetleri Limited Şirketi’nin çözüm ortaklarına, 

 

EMEK AJANS Hizmetleri Limited Şirketi, kanunda belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir. 

 

VIII. İlgili kişinin hakları 

EMEK AJANS Hizmetleri Limited Şirketi, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

Buna karşın, şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. EMEK AJANS Hizmetleri Limited Şirketi, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir. 

 

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresi www.emekajans.com adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak Nisbetiye, Nispetiye Cd No:40/10 Gürel, D:B, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek Şirkete iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. EMEK AJANS Hizmetleri Limited Şirketi, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

 

IX. Gizlilik İlkesi 

İster çalışanlar isterse diğer kişilerin EMEK AJANS Hizmetleri Limited Şirketindeki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz. 

 

X. Kredi Kartı ve Ödeme Bilgilerinin Korunması

Verdiğimiz hizmet dolayısıyla sizden alınan ödeme ve kredi kartı bilgileri, hizmet bedellerinin tahsil edileceği tarihe kadar, tarafımızca PCI DSS ((Payment Card Industry Data Security Standards) güvenlik standartları doğrultusunda hizmet veren üçüncü taraf bir servis sağlayıcıya iletilip şifrelenerek saklanır. PCI DSS adı altında oluşturulan güvenlik standartları; American Express, Discover, JCB International, Mastercard ve Visa Inc. firmaları gibi önde gelen ödeme kartı servis sağlayıcılarının bir araya gelerek oluşturdukları bir konsey tarafından güvenli ödeme çözümlerinin hayata geçirilmesini ve tacirlerin, hizmet sağlayıcılarının, finansal kurum ve kuruluşların kendi ödeme sitemlerini güvence altına almalarını, yaşanabilecek ihlalleri, kart bilgisi hırsızlıklarını önlemeleri maksadıyla yeni güvenlik politikalarını ve teknolojileri uygulamaya koymalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. EMEK AJANS şirketi ile paylaşmış olduğunuz kredi kartı ve sair ödeme bilgileri, bahis olunan standartlar doğrultusunda Level 1 güvenlik sertifikasına sahip üçüncü taraf bir güvenlik hizmeti sağlayıcısına iletilerek, yukarıda belirtildiği gibi tedarikçilerce hizmet bedelleri tahsil edilene kadar saklanacaktır. Bu tarihten sonra da işlem güvenliğinin sağlanması maksadıyla bilgilerin saklanmasına belirli bir süre daha devam edilecektir. Odamax.com aracılığıyla hizmet almanız durumunda, kredi kartı ve sair ödeme bilgilerinin belirtilen kapsamda yukarıda açıklanan sistemlerde saklanmasına açıkça onay vermiş olduğunuzu kabul etmektesiniz. Şirketimiz nezdindeki kredi kart bilgileriniz güvendedir. Ancak kredi kart bilgileri ve şifrelerinizi sistemlerimiz dışında chrome,şifre saklayıcılar gibi diğer internet sitelerinde tutmanız halinde birtakım risklerle karşılaşabilirsiniz. Bu risklerden şirketimiz sorumlu değildir.

XI. Denetim 

EMEK AJANS Hizmetleri Limited Şirketi kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır. 

 

XII. İhlallerin Bildirimi 

EMEK AJANS Hizmetleri Limited Şirketi kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. 

DİĞER HUSUSLAR

1-EMEK AJANS HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, Site’deki herhangi bir alana girilen kullanıcı bilgileri üzerinden; mektup, e-posta, sms, telefon görüşmesi ve benzeri yollarla kullanıcıya pazarlama, iletişim, bildirim ve sair amaçlarla ulaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, aksine bir yazılı bildirim olmadıkça, EMEK AJANS HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin kendisine yönelik yukarıdaki iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul etmektedir.

2- Kullanıcıları tanımlamaya yardımcı olması için zaman zaman “cookie” adı verilen ve kullanıcının Site’yi ne zaman ve nasıl kullandığını gösteren bilgiler, Site’nin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kullanıcının bilgisayarına yerleştirilebilir. (cookie kullanımı bir sanayi standardıdır ve birçok web sitesi bu yöntemi kullanmaktadır. Bknz: Çerez Yönetimi)

3- Site, kullanıcıların Site’den yararlanması için gerekli bilgileri saklamaktadır. Bu bilgilerin saklanmasında Site, ulusal ve uluslararası standartlara uygun gerekli teknik özeni göstermektedir.

Bu bilgiler şunlardır: Temel Analitik Bilgileri (Google Analytics ve/veya diğer analitik servisleri (Meta Business vb ) tarafından beklenen, istenen ve toplanan, SİTE üzerinde diğer kullanıcılarla yapılan her türlü işlem ile ilgili bir iletim, istatistik ve analitik bilgileri, IP adresi bilgisi.

4- Kullanıcı, Site’yi kullanarak, işbu Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. EMEK AJANS, Gizlilik Politikası’nı ihlal eden kullanıcının başvuru talebini reddetme ve/veya internet yolu ile imzalanmış sözleşmesini iptal etme ve kullanıcıya karşı hukuki ve/veya cezai yollara başvurma hakkını saklı tutar.

 

İhlallerin bildirimi ile ilgili http://www.emekajans.com adreslerinde belirtilen usullere göre de başvurular yapılabilir. 

 

İletişim 

Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz. 

 

EMEK AJANS LİMİDET ŞİRKETİ

Adres: Etiler, Nispetiye Cd. No:40/10 Gürel Apt., D:B, 34340  Beşiktaş/İstanbul

Tel: +90 212 230 09 79

Mail adresi: info@emekajans.com

bottom of page